Persondata

Persondata


Når du melder dig ind i Bourgogneselskabet, bliver du bedt om at oplyse navn, adresse og e-mail. Bourgogneselskabet bruger alene disse oplysninger i forbindelse med vores kontakt til dig blandt andet ved udsendelse af indbydelse til smagning og indkaldelse til generalforsamling. 

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden dit samtykke.

Hvis dit medlemskab af Bourgogneselskabet ophører, sletter vi oplysningerne om dig.

Afgivelse af ovennævnte oplysninger er en betingelse for at være medlem af Bourgogneselskabet